Một nguyên quán là sự sở hữu thường trú của một người. Một người có thể chỉ có một nơi cư trú. Mỗi chủ nhà có thể khai miễn giảm thuế tài sản đối với $75,000 đầu tiên có giá trị về chỗ ở của họ hoặc nhà họ chiếm giữ là nơi ở chính của họ, đảm bảo bởi Hiến Pháp Nhà Nước.

Để biết thêm thông tin về thuế bất động sản và miễn trừ thuế cho gia cư, dưới đây là các liên kết đến các giám định về thuế đối với mỗi giáo xứ: