Luật Louisiana rất khác với bất cứ tiểu bang khác. Louisiana có luật lệ rất nghiêm ngặt để kiểm soát tài sản khi một người qua doi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về những gì có thể xảy ra đối với tài sản của bạn, hay lay hẹn với chúng tôi hôm nay

Thừa Hưởng là quá trình giải quyết bất động sản của người qua đời và phân phối các tài sản sau khi khoản nợ được thanh toán. Quá trình này được gọi là chứng thực di chúc tại các tiểu bang khác. Thừa Hưởng cũng được sử dụng để chỉ bất động một người để lại sau khi qua đời.

Có hai loại Thừa Hưởng ở Louisiana:

Di Chúc Thừa Hưởng

Khi có người chết với một ý chí cuối cùng và họ có một di chúc, với một người kế thừa. Các tài sản trong di chúc thừa kế được chuyển giao cho người nhận thừa kế bằng cách nộp bản di chúc ban đầu với các tòa án trong một quá trình được gọi là chứng thực di chúc yêu cầu tòa án công nhận giá trị của di chúc. Khi di chúc được thử thách, những người nhận thừa kế sau đó nộp biện hộ với các tòa án phải được đặt trong sở hữu tài sản của người đã chết theo quy định của di chúc.

Không Có Di Chúc Thừa Hưởng

Khi một người chết đi mà không có một di chúc hay di chúc bị coi là không hợp lệ theo luật tiểu bang Louisiana, sau đó là một kế di chúc xảy ra, và di chúc kế thừa kế được gọi là thừa hưởng các tài sản cho người thừa kế. Những người thừa kế được đặt trong sở hữu tài sản bằng cách yêu cầu tòa án để công nhận là người thừa kế hợp pháp của người đã chết, người được hưởng thừa kế tài sản.