1031 exchange

Triệu Law có thể giúp bạn với trao đổi hoãn thuế (thường được gọi là Sở Giao Dịch 1031). 

Sở Giao Dịch 1031 cho phép bạn bán một bất động sản đầu tư và tái đầu tư tiền vào bất động sản đầu tư khác mà không phải trả các loại thuế khi bán.

Quá trình này là đơn giản nhưng rất nghiêm khắc và bất kỳ độ lệch từ các quy tắc cho phép có thể làm mất hiệu lực trao đổi, xóa hết bất kỳ tiết kiệm thuế và bạn sẽ dể dàng có khả năng bị hình phạt từ IRS.

Các bước cốt liên quan đến Exchange 1031 là:

  • Người bán có được “như kiểu” Thay Thế Tài Sản sẽ được tổ chức để đầu tư hoặc sử dụng hiệu quả trong một giao dịch hoặc kinh doanh.
  • Giá mua của tài sản thay thế có giá trị bằng hoặc lớn hơn đối với tài sản từ bỏ.
  • Bất kỳ tiền nhận được khi bán được tái đầu tư vào các Tài Sản Thay Thế.
  • Các khoản nợ trên tài sản thay thế phải giống nhau hoặc lớn hơn là trên các Tài Sản Từ Bỏ.

Có hai thời hạn quan trọng mà các trao đổi phải đáp ứng để có một trao đổi hợp lệ:

Thời Kỳ Nhận Dạng

Trong thời hạn 45 ngày tính theo lịch của việc chuyển giao các Tài Sản Từ Bỏ đầu tiên, người trao đổi phải xác định các Tài Sản Thay Thế để được mua lại.

Thời Kỳ Trao Dổi

Người trao đổi phải nhận được các Tài Sản Thay Thế trong thời hạn sớm hơn 180 ngày lịch kể từ ngày trao đổi chuyển giao Tài Sản Từ bỏ đầu tiên, hoặc đến ngày hạn (bao gồm cả phần mở rộng) cho người khai thuế của năm tính thuế trong việc chuyển giao của Tài Sản Từ Bỏ đầu tiên.

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về cách làm thế mà bạn có thể trì hoãn thành công thuế giao dịch tài sản đầu tư của bạn.