Tiết Lộ Tích Hợp (TRID) của Cục Bảo Vệ Tài Chính Tiêu Dùng yêu cầu phai tiết lộ tất cả các lệ phí được giải quyết trong các hình thức của một Đơn Ước Tính Tiền Vay và Đơn Tiết Lộ Quá Trình Kết Thúc Mẫu mới, trong đó tập hợp trong một Đơn Sự Thật Trước Khi Cho Vay (TIL) và Đơn Luật Thực Hành Giải Quyết Bất động Sản (RESPA).

Đơn Ước Tính Tiền Vay và Đơn Tiết Lộ Tích Hợp (TRID) đơn giản hóa và làm rõ các điều khoản của khoản vay mà người mua đang áp dụng và hiển thị chính xác bao nhiêu tiền là cần thiết trong quá trình kết thúc và cho mục đích gì.

Cục Bảo Vệ Tài Chính Tiêu Dùng có các ví dụ của từng hình thức cùng với lời giải thích hữu ích:

Các quy định mới áp dụng cho hầu hết các khoản thế chấp của người tiêu dùng về sở hữu nhà ở, ngoại trừ dòng vốn sở hữu nhà tín dụng và đảo ngược thế chấp.

TRID tuân thủ đòi hỏi các công ty tiêu đề và cho vay theo các mốc thời gian nghiêm ngặt cho phép khách hàng vay để biết rỏ hơn trước khi họ vay nợ.

Những thời gian thay đổi trong Tiết Lộ Quá Trình Kết Thúc

Bên vay phải nhận được sự hình thức Ước Tính Tiền Vay trong 3 ngày làm việc sau khi một đơn xin vay vốn được thực hiện và nhận được Tiết Lộ Quá Trình Kết Thúc trong 3 ngày làm việc trước khi mãn của khoản vay.

Ngoài ra còn có giới hạn về những chi phí có thể thay đổi so với ước tính ban đầu và bao nhiêu họ có thể thay đổi. Thay đổi đáng kể với các điều khoản của khoản vay có thể gây ra những thay đổi trong thời gian chờ đợi và có thể gây ra để thiết lập lại trong các trường hợp nhất định.

Hảy yêu cầu chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về thời điểm Kết Thúc cụ thể của bạn.