logo
trieu-law-team

CONNIE PHƯƠNG TRIỆU

Chủ/Luật Sư

Connie là chủ và là luật sư của văn phòng Triệu Law.
Đọc tiểu sử của cổ ở đây..

LINH PHƯƠNG

Kế Toán/Quản Lý

BARBARA KOZLOWSKI

Công Chứng Viên/Phụ Tá

Jasmin Đặng

Thư Ký/Phụ Tá

CHRYSTIN FLINT

Thư Ký Luật

BRANDON MELERINE

Thư Ký Luật

HƯNG TRIỆU

Tiếp Tân/Phụ Tá