Connie Trieu Law associates
Connie Trieu

CONNIE PHƯƠNG TRIỆU

Chủ/Luật Sư

Connie là chủ và là luật sư của văn phòng Triệu Law.
Đọc tiểu sử của cổ ở đây..

Zachary Lamachio - Attorney

ZACHARY LAMACHIO

Luật Sư

Paul Lambert - attorney

PAUL LAMBERT

Luật Sư 

Brandon Melerine - attorney

BRANDON MELERINE

Luật Sư 

Lee Sharrock - attorney

LEE SHARROCK

Luật Sư

Anh Do - paralegal

ANH DO

Trợ Lý Pháp Lý

Linh Phuong - reconciler/paralegal

LINH PHƯƠNG

Kế Toán / Trợ Lý Pháp Lý

Jasmine Dang - assistant

JASMINE ĐẶNG

Thư Ký/Phụ Tá

Hung Trieu - assistant

HƯNG TRIỆU

Tiếp Tân/Phụ Tá